"Mangfold i arbeidslivet" bare et tidsriktig slagord?

Omforent mangfold: Et konkurransefortrinn. Man trenger bare å få alle til å spille sin stemme i samme symfoni når de er på jobb.

Publisert: 19.02.2013
Forfatter: Birgit Urstad
Forfatter

Å lede arbeidsplasser preget av mangfold, har likhetstrekk til å dirigere et symfoniorkester. Det avgjørende er å passe på at hver og èn utfører sin unike stemme, og, at det er det samme orkesterstykket de spiller. Å spille etter nøyaktig samme notestemme, eller å spille på hvert sitt symfonistykke, er begge sikre oppskrifter på manglende suksess. Hele formålet ville undergraves, og publikum og rennomè ville uteblitt.

Bred forskning på temaet viser at mangfold bagatelliseres og ses som uviktig eller forstyrrende elementer i hverdagen på norske arbeidsplasser. Dermed blir «mangfold på arbeidsplassen» et flott og tidsriktig slagord, tømt for innhold, og uten praktisk betydning.

Artikkelen Keeping a Diverse Work-Force: More than glossy Rhetorics? publisert i «Scandinavian Journal of Organizational Psychology (Vol 4, No 2, 2012)», viser årsaker til at mangfold er nødvendig for å lykkes som bedrift eller organisasjon. I en stadig mer sammensatt verden, trengs de ulike stemmene for å skape verdier og økonomisk vekst. I stedet for å feies under teppet eller forsøkt assimilert, bør mangfoldet synliggjøres i bedriften. Heller enn å høre bare på de som mener det samme som seg selv, er det en ledelsesutfordring å oppfordre til at de de enkelte stemmene uttrykkes, og videre at de lyttes til og tas med i betraktningen i problemløsningsprosesser.

At en slik forskjellighet utspiller seg innen en felles ramme; et felles minste multiplum av forståelse som tjener organisasjonens mål, visjoner og arbeidsprosesser, vil videre utgjøre kanskje den største utfordringen for ledere av mangfold. Artikkelen viser hvordan ledere i praksis, ved å benytte verktøyet Diversity Icebreaker kan jobbe for å omforene de ulike stemmene slik at de ikke utgjør støy og kakofoni, men at de i stedet gir sitt besyv til organisasjonens samlede suksess. Diversity Icebreaker fungerer både til å synliggjøre forskjell, og til å skape aksept for ulikhetene i tenkemåter og bevisstheter, samtidig som det kan være til hjelp i å skape felles språk for problemløsning.

Artikkelen ser mangfoldsbegrepet som knyttet til at arbeidstakere tilhører ulike «kunnskapsregimer». Disse kjennetegnes at de hver seg innehar ulike måter å tenke på, at det dannes ulike mønstre av hva som oppfattes som viktig og relevant, og av hva som er riktige måter å løse problemer på. Nasjonalitet, etnisitet, sosial bakgrunn, kjønn, alder og sivilstand vil bare delvis sammenfalle med slike «kunnskapsregimer».

Last ned artikkelen "Keeping a Diverse Work-Force: More than glossy Rhetorics?" her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no