Ny lov krever tiltak mot diskriminering

Arbeidsgivere i offentlig sektor, og private arbeidsgivere med over 50 ansatte, får fra 1. januar 2009 plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Publisert: 18.12.2008

Logo

Arbeidsgiverne skal gå aktivt ut mot diskriminering på grunn av etnisitet, avstamning, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det vil samtidig etableres en tilsvarende aktivitetsplikt overfor de med nedsatt funksjonsevne.

 

Handlingsplan mot diskriminering

Arbeidsgiverne har plikt til å utforme en strategi med klare mål for arbeidet, og å iverksette konkrete tiltak for å nå målet. For å utarbeide en god strategi, må arbeidsgivere foreta en analyse av hvor utfordringene er i den enkelte virksomheten, og finne konkrete tiltak for å imøtekomme disse utfordringene. Aktivitetsplikten bør omfatte tiltak for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering i rekrutteringsprosessen, i lønnsforhandlinger, forfremmelser og generelle utviklingsmuligheter. I dette arbeidet vil det være relevant å trekke inn de ansatte, men for mange virksomheter vil det også være hensiktsmessig å trekke inn relevante brukergrupper. Det er ikke lovbestemt hvilke tiltak som skal iversettes.

 

Informasjon i årsrapport

Alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 personer, skal rapportere om aktivitetene mot diskriminering i sin årsrapport. Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet.

 

Hensikten med en slik rapportering er å vise at den ansvarlige har oppfylt aktivitetsplikten, og å gi bedre kunnskap om hva hvilke tiltak som fungerer. Rapporten skal også beskrive graden av likestilling mellom kvinner og menn i virksomheten. Rapporten skal kun beskrive planlagte og igangsatte tiltak og aktiviteter. Den omfatter ikke informasjon om arbeidstakernes sammensetning, som for eksempel antall ansatte med utenlandsk opprinnelse, kjønn eller annet.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil gi veiledning når det gjelder innholdet i aktivitets- og rapporteringsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven.

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no