Hvordan oppnår man et selskap med global innretning?

Det å utvikle en global innretning eller et globalt tankemønster hos både enkeltpersoner, team og i selskapet som helhet er en langvarig og tidkrevende prosess, og den bør oppfattes som en investering som vil vokse over tid.

Publisert: 16.01.2009
Forfatter: Anna Kirah er en del av ledelsen i det danske designfirma CPH Design, hvor hennes ansvarsområder er organisasjonsutvikling, konseptutvikling og servicedesign

Et globalt tankemønster er ikke noe som kan etableres ved ganske enkelt å sende ut nye retningslinjer til alle ansatte. Det må komme fra både hjertet og hjernen, og det må prege toppledelsen så vel som grasrota i selskapet. Det oppstår gjennom tiltak som er meningsfulle og relevante for selskapet, teamene og enkeltpersonene på teamene, og det må skapes i fellesskap.  

Like barn leker best, men lærer ingenting
Vi ser ut til å være programmert til å ansette personer som ligner oss selv. Det er enklere, det blir mindre fare for konflikter, og vi skaper en kultur der andre vil være enige med og støtte våre forutsetninger. Men vær klar over at like barn kanskje leker best, men de lærer veldig lite. Og det å skape et åpent miljø som ligger til rette for læring, er helt vesentlig for virksomhetens utvikling.
Når du skal ansette noen, bør du ta en sjanse og ikke nødvendigvis velge minste motstands vei – det vil være bra for selskapet! 

Ansettelser med tanke på at mangfold er verdiskapende
I norske aviser har det vært diskutert om hvorvidt man bør ansette Ahmed som kanskje ikke snakker norsk helt flytende, eller kanskje ikke ser ut som eller oppfører seg som en typisk nordmann. La oss snu dette på hodet: Det er viktig å ansette Ahmed. I dagens verden har du ikke råd til å la være å ansette Ahmed!

 • Noen av kundene dine sliter med det norske språket, og det å lære å snakke med utlendinger er faktisk en ferdighet og vil også kunne skape nye muligheter for selskapet.
 • Ved å ansette Ahmed tvinger du deg selv til å tenke gjennom hva du sier, og hvorfor du sier det, og det er viktig. I mange tilfeller vil det Ahmed bringer til selskapet, i stor grad veie opp for eventuelle vansker som skyldes språk- eller kulturbarrierer. Kulturforskjellene og den kulturelle innsikten bør anses som fordeler, ikke som utfordringer!

Kjennetegn ved et globalt tankemønster
En av egenskapene ved det globale tankemønsteret er at selskapet ser verdien i at mangfold og at inkludering ønskes velkommen gjennom hele infrastrukturen i selskapet. 

Det finnes etablerte strategier som bidrar til å utnytte potensialet og skape nye muligheter i støttende omgivelser der et slikt tankemønster kan utvikle seg. 

Noen eksempler på det som kjennetegner et globalt tankemønster, kan være at toppledelsen engasjerer seg aktivt i en strategi for mangfold og inkludering, samt et miljø preget av samarbeid – ikke bare for enkeltpersoner i selskapet, men for hele selskapets etos. Kjernen i det globale tankemønsteret må gjennomsyre følgende områder: 

Toppledelsen og styret

 • Det globale tankemønsteret og den inkluderende atferden må komme fra toppen og fremheve viktigheten av mangfold i tenkemåtene som en nødvendig forutsetning for at selskapet skal kunne vokse og lykkes i en global verden med høyt tempo.  
 • Personaladministrasjon må spille en viktig rolle i toppledelsen, men også innenfor selskapet generelt, for å kunne virkeliggjøre en strategi preget av mangfold både på makro- og mikronivå. 

Administrativ filosofi

 • Skap et miljø der samarbeid og fremdrift blir både forventet og belønnet. Samarbeid omfatter også muligheten til å ta opp eventuelle spørsmål i full åpenhet heller enn å tiske og hviske i krokene. Konsentrer dere om resultatene i stedet for hvordan ting gjøres, og sats på den beste fremgangsmåten enten den kommer fra den ene eller den andre kulturen.
 • Diskuter saker som gjelder kommunikasjon, ta utfordringene på strak arm og gjør dem om til fordeler. Ulike tenkemåter kan få frem nye ideer! 

Global strategi og visjon

 • Det er viktig at virksomheten sikrer at strategien og visjonene ikke er for sterkt preget av de nasjonale egenskapene til hovedkontoret eller personene som leder selskapet, men tar høyde for at forskjellige tenkemåter og variert atferd skal være representert.
 • Global ekspansjon får best vilkår om man tilpasser lokal kunnskap og lokale tiltak til de ulike markedene rundt om i verden. Disse markedene finnes også i Norge! 

Medarbeiderutvelgelse

 • Tør å gå utenom minste motstands vei når du skal ansette noen. I stedet for å se bare utfordringene som er knyttet til det å ansette noen som er annerledes enn deg selv. 
 • Velg endringsambassadører i selskapet som allerede tenker globalt eller er villig til å lære. Disse ambassadørene bør presenteres for nyansatte og fungere som veiledere. 

Tilpasning til endringer og tvetydigheter

 • Det er viktig at virksomheten fremmer evnen til å tilpasse seg endringer og takle den tvetydigheten som nå er gjeldende i den globale verdenen vi lever i. Det er kanskje den viktigste faktoren for å lykkes i en global verden med høyt tempo.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no