Norskopplæring i bedrift

Mange bedrifter har utfordringer knyttet til at de har mange minoritetsspråklig ansatte. Ofte blir utfordringene forklart med at de ansatte er for dårlig i norsk. Manglende norskkunnskaper kan føre til misforståelser, dårlig kommunikasjon, manglende sikkerhet (HMS med mer) og føre til at ulike etniske grupper ikke kommuniserer seg i mellom.

Publisert: 05.01.2010
Forfatter: Oslo Voksenopplæring
Logo

Oslo Voksenopplæring tilbyr bedriftsintern opplæring som en del av kommunens satsing på økt kvalitet i norskopplæringen, blant annet gjennom prosjektet ”Krafttak”.

Krafttak for norskopplæring Oslo voksenopplæring

Manglende norskkunnskaper er en viktig utfordring. Men det viser seg ofte at bedriftene på sin side mangler en helhetlig tekning omkring det å være en flerkulturell arbeidsplass og hvordan man skal håndtere ulikheter. Ved å sette temaet på dagsorden i bedriften, vil man øke bevisstheten og sette i gang prosesser som kan føre til positive forandringer.

Tiltak for å oppnå et flerkulturelt arbeidsmiljø

• Sosiale aktiviteter i og utenfor arbeidstid som inkluderer alle
• Kompetanseheving i form av kurs og seminarer
• Mulighet for avansement og mobilitet for alle
• Likebehandling mht praktiserer av regler (loven er lik for alle!)
• Bevisst strategi/plan for mangfoldsarbeid
• Forankring av strategi/plan i ledelsen

Bedriftsrettede norskkurs

Mange bedrifter ønsker å bedre de ansattes norskkunnskaper. I Oslo tilbyr Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) norskopplæring til bedrifter med mange minoritetsspråklige. Oslo VO har lang erfaring og høy kompetanse i å utvikle kurs for ulike bransjer. Mange arbeidstakere med innvandrerbakgrunn har behov for å lære mer norsk for å mestre arbeidet bedre, og for å unngå å miste jobben. Ved å organisere norskopplæring på arbeidsplassen, oppnår man at undervisningen blir bransjerettet og relevant.

Kursene relateres til bedriftenes fagområder og vinkles inn mot arbeidet til de ansatte. Læreren tar utgangspunkt både i den skriftlige og muntlige kommunikasjonen på bedriften. Bedriftene kan også bidra med egne ressurspersoner i deler av opplæringen (foredrag med mer).

Bedriftene rekrutterer deltakere til kurset. Oslo VO bruker en enkel test og et intervju til å kartlegge kandidatenes språkferdigheter før oppstart. Slik sikrer man at analfabeter og akademikere ikke kommer i samme gruppe.

Rammer

1) Et kurs er normalt på 60 timer, 4 – 6 t per uke i 10 – 15 uker
2) Opplæringen foregår i bedriftens lokaler
3) Oslo VO tilsetter lærer og er faglig ansvarlig

Kontakt:

Oslo voksenopplæring, telefon 23 47 00 00

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no