Fagforeninger har større ansvar

Norske fagforeninger arbeider for like rettigheter i arbeidslivet. De har derfor et ekstra stort ansvar for å sette i gang tiltak som forebygger diskriminering på arbeidsplassen.

Publisert: 10.12.2008

Det er et grunnleggende prinsipp og et mål for fagforeningene å bekjempe rasisme og negativ forskjellsbehandling av mennesker. Å kjempe for menneskerettigheter, likhet og mangfold er en del av kjernen i fagforeningenes kamp for frihet, likhet og rettferdighet for alle.

Bruke sin innflytelse
Fagforeninger har større påvirkningskraft enn enkeltindividet. De bør derfor ta en aktiv rolle i utviklingen og innføringen av politiske tiltak og programmer som forebygger diskriminering på arbeidsplassen. Gjennom sin tillitsvalgte kan de også følge opp og passe på at tiltakene blir gjennomført. Det er viktig at fagforeningene bruker sitt brede kontaktnett, og at de samarbeider tett med regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og frivillige organisasjoner for å fjerne diskriminering, rasisme og rasismebasert mobbing på arbeidsplassen.        

Lik rett til arbeid
Fagforeninger bør ha som mål at medlemmene deres har en antirasistisk grunnholdning. Målet må være at arbeidsplassene skal være uten diskriminering, at de ansatte har respekt for alles verdighet og at virksomheten forstår hvilke muligheter som ligger i å ha en arbeidsstokk preget av mangfold. Det er viktig at en fagforening jobber for at arbeidere fra etniske minoriteter får tilgang til arbeidsmarkedet og likt lønnet arbeid.

Europa samarbeider
På europeisk nivå er det laget en felles erklæring som skal hindre diskriminering basert på rase og fremmedfrykt, og styrke målet om likeverdig behandling på arbeidsplassene.

Hva kan du gjøre?
Det finnes er rekke tiltak man kan iverksette i fagforeningen på lokalt og nasjonalt nivå, tiltak for den enkelte arbeidsplass og ulike internasjonale organisasjoner man kan samarbeide med. Tips og råd, ideer, forslag til tiltak, handlingsplan og råd til hvordan fagforeningen kan bli en sentral aktør for antirasistisk arbeid kan du lese mer om i dette dokumentet.

Du kan også laste ned en Power-Point presentasjon med hva fagforeninger i korte trekk bør tenke på for å bidra til økt mangfold.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no