NAV Intro kan hjelpe deg med rekruttering

NAV Intro er kompetansesentre i NAV for informasjon, veiledning, avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

Publisert: 04.12.2008
Forfatter: Terje Alnes, NAV Intro Bergen
Logo

NAV Intro har i løpet av 25 år bygget opp en allsidig kompetanse på spørsmål knyttet til innvandrere på det norske arbeidsmarkedet. NAV Intro finnes i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Hvert av kontorene har et regionalt ansvar. Kontorene er dermed en naturlig samarbeidspartner for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere nye medarbeidere med innvandrerbakgrunn.

Kontorene bistår arbeidssøkere som de lokale NAV-kontorene henviser. Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn er ingen homogen gruppe. NAV Intro arbeider med alt fra høyt utdannede spesialister til analfabeter. Slik har kontorene opparbeidet en unik erfaringsbasert kompetanse i skjæringspunktet mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. NAV Intro har fokus på individet og ønsker at arbeidslivet skal ta i bruk den kompetansen som den enkelte besitter. Kompetanse kan ha et fremmed navn!        

Hva kan NAV Intro bidra med i rekrutterings- og mangfoldsarbeidet?

Vurdering av utenlandsk kompetanse
Mange arbeidsgivere er usikre på hvilken kompetanse som ligger i en utenlandsk utdanning. NAV Intro har god kjennskap til de vurderingskriterier som de enkelte godkjenningsinstansene legger til grunn. Vi bistår jevnlig arbeidssøkere med å få vurdert sin utdanning i Norge og kan kanalisere søkere til riktig godkjenningsinstans. 

Språk
Å vurdere en persons språklige kompetanse krever erfaring og kunnskap. NAV Intro har detaljkunnskaper om norskopplæring og kjenner de offisielle norsktestene. Ansatte ved NAV Intro kan vurdere en søkers norskkompetanse opp i mot de krav som settes i den aktuelle stillingen.

Mulighet for opplæring
NAV Intro har tilbud om spesielt tilrettelagt opplæring for målgruppen. Opplæringen har som mål å kvalifisere arbeidssøkere til ledige jobber. Flere av kursene gir formell kompetanse i form av sertifikater eller kompetansebevis fra videregående skole. Noen kurs kombinerer grunnopplæring i norsk med arbeidspraksis eller fagopplæring.

Pedagogisk tilrettelegging og utviklingsarbeid er en del av kjernekompetansen til NAV Intro. De fleste opplæringstiltak kombinerer teori med praksis på en arbeidsplass. Kontorene samarbeider gjerne med arbeidsgivere om kvalifisering til arbeid.   

Flerkulturell kompetanse
Ansatte ved NAV Intro er vant med å håndtere problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold. En av NAV Intro sine oppgaver er å forberede arbeidssøkere på de forventninger som møter dem i arbeidslivet.

Ulike forventninger hos en arbeidsgiver og en arbeidstaker kan føre til misforståelser og problemer. Ved å gi god informasjon om lover og regler i arbeidslivet, inkludert de uskrevne reglene som gjelder på arbeidsplassen, kan mye forebygges. På samme måte har en del arbeidsgivere uriktige oppfatninger av innvandrere på arbeidsmarkedet. NAV Intro har kompetanse til både å forebygge og håndtere konflikter som kan oppstå.

Rekruttering
NAV Intro har til enhver tid god oversikt over arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Ved behov kan kontorene bistå arbeidsgivere med rekruttering og skaffe kandidater med den riktige kompetanse. Vurdering av utenlandsk utdanning og språkferdigheter kan være en del av oppdraget. 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no