Hjelp til å vurdere utenlandsk kompetanse

Behovet for kunnskap om utenlandsk kompetanse er stor. I en arbeidsgiverundersøkelse fra 2006 kom vurdering av utenlandsk kompetanse på suveren førsteplass over områder arbeidsgiverne ønsket økt kunnskap om.

Publisert: 15.01.2009
Forfatter: Birgit Stokke, Oslo Vokseopplæring

For å sjekke referanser kan man selvfølgelig spørre og grave på et intervju eller i en telefonsamtale på forhånd. Be kandidaten selv om å fremskaffe mer opplysninger. Dette kan være papirer, nettadresser til læresteder, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Mange kvier seg for å ringe utenlandske referanser. Det kan være krevende å snakke fremmedspråk på telefonen. Få en som er stø i engelsk/fransk/spansk osv til å ta referansesjekken for deg.

Noen arbeidsgivere bruker prøvetiden aktivt for å observere og sjekke ut kvalifikasjonene. Dette må foregå med kandidatens aksept og forståelse med oppfølgingsmøter og dialog.

Arbeidserfaring
Utenlandske attester kan se fremmedartet ut og man har ulike tradisjoner for omtale av arbeidsinnsats. Det er viktig å være seg bevisst om at brutte forventninger til hvordan dokumentasjon skal se ut samt motstand mot litt ekstra arbeid i å sette seg inn i noe nytt kan få oss til å velge bort kandidater som bør intervjues.

Utdanning
Vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning gjøres alltid i sammenligning med norske utdanninger og fagkrav. Dette er et bredt felt der spisskompetanse er nødvendig for å sikre at søker får riktig vurdering og at arbeidsgiver kan føle seg trygg på resultatet.

Ikke-dokumentert kunnskap kan vurderes.
Yrkeskompetanse innen det som gir fagbrev (videregående skole-nivå) ervervet gjennom praksis kan fremstilles til realkompetansevurdering. Innenfor høyere utdanning kan flyktninger uten tilstrekkelig dokumentasjon også få en vurdering i forhold til norsk tilsvarende utdanning gjennom en samtale med fagperson(er).

For EU-borgere finnes det direktiver som regulerer ansettelse av personer med kompetanse innhentet i et EU-land. Vurdering av slike søknader om godkjenning tar ikke lang tid. For personer med utdanning fra land utenfor EU/EØS-området er prosessen mer tidkrevende.

Nedenfor følger en oversikt over instanser som har ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning og medbrakt kompetanse.

Kompetanse på videregående nivå/fagbrev
Fylkesmannen i søkers bostedsfylke er ansvarlig for vurdering/godkjenning av yrkesfaglig utdanning på videregående skoles nivå. Slik godkjenning vil ofte være delegert til kommunal etat. Det vil ofte være nødvendig med dokumentasjon ut over vitnemål/karakterutskrift, og derfor kan dette bli en vanskelig prosess for søkere (f eks fra krigsherjede land eller land som ikke gir ut fagdokumentasjon på videregående nivå). Søkere i denne kategorien vil da kunne ha utbytte av en realkompetansevurdering.

Realkompetanse
En person med utdanning eller arbeidserfaring innefor et fagområde kan få sin kompetanse vurdert i forhold til yrkesfag i norsk videregående skole. En realkompetansevurdering er i praksis en eller flere samtaler med en fagperson, der søkerens kunnskaper sammenlignes med kompetansemål i fagets læreplan, samt en yrkesprøve der søker får demonstrert praktisk kunnskap. Resultatet av en slik vurdering dokumenteres gjennom et kompetansebevis. Søker vil også få informasjon om evt. videreutdanning eller tilleggskrav for å oppnå fag-/svennebrev.

VOX har det nasjonale ansvaret for dokumentasjon av realkompetanse. Les mer på VOX.

Høyere utdanning
Type høyere utdanning avgjør hva slags godkjenning som er nyttig eller kreves for yrkesutøvelse.

Trengs det godkjenning overhodet?

I de fleste tilfeller vil svaret være ja. Det vil imidlertid være nok for mange å få en generell godkjenning, mens det for andre er nødvendig med autorisasjon for å få utøve yrket.

Generell godkjenning
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - fastsetter nivå og gir uttelling i studiepoeng. De gir også godkjenning i forhold til norske grader – dvs. en utenlandsk grad kan vurderes som likestilt med en norsk Bachelorgrad, Mastergrad eller PhD, uten at fagområdet er spesifisert.

For stillinger som ikke er lovregulerte og krever autorisasjon bør det være tilstrekkelig med en generell godkjenning fra NOKUT

Les mer på www.nokut.no

Faglig godkjenning
Faglig godkjenning vil som oftest bare være nødvendig ved søknad til videre utdanning, der inntaksgrunnlag og evt. fritak for fag blir vurdert. Slik godkjenning vil kreve omfattede dokumentasjon (fagbeskrivelser, pensumlister osv)

Profesjonsgodkjenning
For en rekke yrker kreves det autorisasjon for å praktisere yrket i Norge.

NB: Merk at det ikke er krav om autorisasjon for følgende yrker: Ingeniør, økonom, sosionom, journalist, bibliotekar. Dersom arbeidsgiver ønsker en vurdering, vil det i disse tilfellene være aktuelt med en generell godkjenning fra NOKUT.

Helsefaglige utdanninger
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har ansvaret for autorisasjon innen helsesektoren, som for ekempel lege, tannleger, fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, farmasøyt, bioingeniør, psykolog, ambulansesjåfør etc. SAFH har eget søknadsskjema og veiledning - mer informasjon på www.safh.no

Advokater
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vurderer kompetansen til utenlandsk utdannede jurister.

En "EU/EØS-advokat" kan yte rettshjelp i Norge og kan få norsk advokatbevilling etter søknad. Tilsynsrådet vil be om dokumentasjon på EØS-statsborgerskap, og dokumentasjon på rett til å utøve advokatvirksomhet i det landet der utdanningen er tatt.

Juridisk utdannede med advokatbevilling fra land utenfor EU kan søke om tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet innenfor egen nasjonal rett og internasjonal privatrett.

Mer informasjon, se www.tilsynet.no

Lærere
Utdanningsdirektoratet har ansvar for vurdering av læreres undervisningskompetanse.

Utenlandsk lærerutdanning vurderes opp mot kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Lærere med utdanning tatt utenfor EU/EØS må først ha fått generell godkjenning gjennom NOKUT.

Les mer på www.utdanningsdirektoratet.no

Veterinær/dyrepleier/fiskehelsebiolog
Mattilsynet har ansvar for vurdering av kompetanse hos de ovennevnte yrkesgruppene. Veterinærhøgskolen har ansvar for tilleggsutdanning som kreves av de fleste veterinærer utdannet utenfor EU/EØS.

Se www.mattilsynet.no

Regnskapsfaglig utdanning
For å arbeide som autorisert regnskapsfører, statsautorisert/registrert revisor, eiendomsmegler eller inkassobevillingshaver må man oppfylle krav som Kredittilsynet gir en nærmere oversikt over. For Kredittilsynet er det også nødvendig med en generell godkjenning fra NOKUT i forkant.

Mer informasjon på www.kredittilsynet.no

Flyktninger med mangelfull/ingen dokumentasjon.
For personer med flyktningstatus/opphold på humanitært grunnlag som har mangelfull/ingen dokumentasjon på sin høyere utdanning, finnes det en egen godkjenningsordning. Prosessen starter med at søker fyller ut et omfattende søknadsskjema som sendes til en institusjon som tilbyr tilsvarende utdanning i Norge. Dette følges som regel opp med ett eller flere intervjuer, der søkere i etterkant får dokumentert hva hans/hennes kunnskaper tilsvarer i det norske utdanningssystemet. Ordningen har vært i bruk siden 2003, og den startet som et prosjekt.

Skjema og utfyllende informasjon, inkl rapport fra prosjektet, finnes på www.nokut.no/sw11099.asp

Oslo Voksenopplæring har ansvar for en nettside for nyankomne innvandrere i Oslo, med informasjon om bla vurdering av medbrakt kompetanse. Den er i hovedsak rettet mot innbyggere i Oslo, men inneholder også mye nasjonal informasjon, i og med at de fleste godkjenningsordningene er et statlig ansvar. Les mer på www.velkommenoslo.no

Last ned denne artikkelen.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no