Flere innvandrere til lederstillinger i kommunene

KS er opptatt av økt rekruttering av ansatte med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til ledelse og synlige nøkkelposisjoner i kommunene. Å sikre mangfold på alle nivåer i kommuneorganisasjonen er viktig både for å skape gode lokalsamfunn, bedre kvalitet på tjenestene og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser.

Publisert: 11.05.2009
Forfatter: Marit Tovsen
Logo

Behov for tiltak

  • om lag en tredjedel av norske kommuner har ansatte med innvandrerbakgrunn
  • 2,3 % av landets kommuner har innvandrere i topplederstillinger
  • 16 kommuner har etablert tiltak/prosjekter med det siktemål å kvalifisere personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til lederstillinger.

Kandidatnettverk

For å få til endringer satte KS igang prosjektet Mangfold i ledelse satt igang. 30 deltakere fra 20 kommuner deltok i et program med 4 nettverkssamlinger. Asplan Analyse og Kulturell Dialog har gjennomført et FoU-prosjekt på oppdrag fra KS. Målsettingen har vært å skaffe ny kunnskap om hvordan jobbe med rekruttering av ikke-vestlige innvandrere med sikte på å få til større mangfold i kommunale lederstillinger.

 

Prosjektet har bidratt med kunnskaper om hva som må til for at flere kommuner får innvandrere til lederstillinger. Det må imidlertid sees på som en modningsprosess på landsplan. Fremdeles er det et fåtall kommuner som har begynt dette arbeidet, og de er ennå i en tidlig fase. KS ser en gryende tendens til at flere kommuner tar tak i dette. Sentrale forutsetninger for å lykkes er blant annet:

  • Politisk forankring. En satsing på dette området må forankres i den politiske ledelsen i kommunen.
  • Satsingen må inkorporeres i kommunens arbeidsgiverstrategi.
  • Det må settes av administrative ressurser for å følge opp satsingen.

 Jeg vil gjerne lese hele artikkelen

For mer informasjon ta kontakt med:

Marit Tovsen

KS

Tel: 24 13 27 99

 

Evalueringsrapport

Asplan analyse har i samarbeid med Kulturell dialog AS evaluert prosjektet "Mangfold i ledelse". Her kan du lese sluttrapporten.

Last ned sluttrapporten her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no