Mangfold og likestilling i Oslo kommune

Mangfolds- og integreringsarbeidet i Oslo skal bidra til å styrke kulturelle og språklige minoriteters forståelse av norsk språk og samfunnsliv, samt løfte frem byens mangfold som en positiv ressurs. Innbyggerne med minoritetsbakgrunn skal delta i samfunnsliv, utdanning og arbeid på lik linje med etniske nordmenn. Mangfoldsarbeidet skal forebygge og redusere diskriminering.

Publisert: 11.05.2009
Forfatter: Kjersti Oland
Logo

Rekruttering

Stillingsportalen i Oslo kommune åpner slik: ”Oslo kommune ønsker at våre arbeidsplasser skal preges av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.”

Handlingsplan 2006-2009 mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd

Bystyret i Oslo kommune vedtok i 2005 at byrådet skal utarbeide en 3-årig handlingsplan mot
diskriminering av homofile, lesbiske og bifile i Oslo.

Byrådet har i handlingsplanen lagt vekt på verdier som mangfold, likeverd, brukerorientering og respekt. Det er lagt særlig vekt på utfordringer og behov for å støtte unge mennesker i den homofile identitetsutviklingen. Det er foreslått 40 tiltak innenfor ulike sektorer – hvor utdanningssektoren og helsesektoren er viet mest plass.

OXLO er et virkemiddel for å nå ansatte i kommunen og byens befolkning. OXLO er forkortelse for ”Oslo Extra Large”. Innenfor OXLO koordinerer kommunen det holdningsskapende og målrettede arbeidet mot rasisme, fordommer og diskriminering. Barn og unge er en prioritert målgruppe, og skolen har en sentral rolle. Arbeidet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, dvs denne handlingsplanens mål og virkemidler, skal innarbeides i OXLO på linje med det øvrige anti-diskrimineringsarbeidet i Oslo kommune.

Les mer om erfaringene fra OXLO

Kompetanseutvikling i kommunens virksomheter

Utviklings- og kompetanseetaten skal på vegne av Byrådsavdeling for finans og utvikling tilrettelegge for at virksomhetene i Oslo kommune oppfyller lov- og avtaleverket innen mangfold og likestilling. Etaten arrangerer tverrgående prosjekt/utviklingsverksted og andre samlinger for representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Les mer om flere tiltak og aktiviteter i Oslo

2008: Evaluering av ”Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune”

 Med støtte fra KS v/Program for storbyrettet forskning, har Oslo kommune engasjert Econ Pöyry til å evaluere virkningen av ”Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune” som ble vedtatt i 2001.

Hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten -  Rapport 2008-091 -  fra Econ Pöyry er:

  • Handlingsplanen har hatt en positiv bevisstgjørende effekt, men det er usikkert i hvilken grad den har bidratt direkte til måloppnåelse
  • Målet om økt rekruttering er nådd for kommunen som helhet, men i svært varierende grad i ulike deler av kommunen.m.m.
  • Kompetansen til ansatte med minoritetsbakgrunn kunne trolig utnyttes bedre med et mer målrettet arbeid for kompetanseutvikling.

Her kan du laste ned hele rapporten fra Econ Pôyry 

Aktuelt:

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no