Tolk, kvotering og bønnerom

Mens en flerkulturell arbeidsstokk før var noe enkelte arbeidsplasser på Østlandet måtte forholde seg til, er kulturelt mangfold blant de ansatte nå hverdag i mange bedrifter i Norge.

Publisert: 22.12.2008
Forfatter: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Logo

Litt lettvint kan man si at godt fungerende arbeidsplasser også fungerer bra for ansatte med innvandrerbakgrunn. Gode kommunikasjonsrutiner, gode ledere, godt arbeidsmiljø er bra for alle, innvandrere, seniorer og nyansatte.

Et relevant spørsmål kan være om kulturforskjeller og/eller manglende språkkunnskaper fungerer som ”synliggjørere” av ledelses- eller arbeidsmiljøproblemer som allerede eksisterer?

Ledere er kulturbærere. Har lederen det vi kan kalle inkluderingskompetanse, entusiasme, vilje til å gi folk en sjanse fordi hun kan se talenter og ikke lar seg skremme eller forvirre av annerledeshet, kan dette være den beste tilretteleggingen for mangfold.

Men gode ledere er ikke tilstrekkelig for virksomhetenes tilpasning til et nytt rekrutteringsgrunnlag og nye markeder.

Nedenfor skal vi se på konkrete tilpasninger som er gjort på norske arbeidsplasser. Disse endringene kan være innført på grunn av internasjonalisering, nytt kundegrunnlag, ønske om et bedre arbeidsmiljø eller for å kunne tiltrekke seg kandidater fra hele befolkningen.

Bedriftsprofil og rekruttering

 • Rekrutteringsstrategier med vekt på mangfold som er forankret i ledelse og blant de ansattes representanter, også i forhold til lederrekruttering
 • Policy for hvor mange som skal intervjues
 • Oppfordring til innvandrere til å søke i annonsene
 • Justering av kvalifikasjonsprinsippene for tilsetting slik at flerkulturell bakgrunn er definert som en særskilt kvalifikasjon
 • Moderat kvotering, dvs. at innvandrere gis forrang ved ellers like kvalifikasjoner
 • Bilder i stillingsannonser og annet presentasjonsmateriell som viser mangfoldig sammensetningen i personalet, eller som illustrerer det personalet man ønsker i tiden framover
 • Tilbyr rekrutteringsplasser (lønnstilskudd og praksisplass) for innvandrere
 • Aktiv innsats overfor innvandrernettverk og oppfordrer til å søke ledige stillinger i bedriften

Forankring i bedriftens strategi 

 • Sammensetningen av ansatte reflekterer bedriftens eventuelle multietniske/internasjonale/globale image
 • Bedriften vektlegger mangfold når de profilerer seg ut mot samarbeidspartnere
 • Hospiteringsordninger i bedriftens utenlandsavdelinger/søsterkontor
 • Mangfoldsarbeidet integreres i virksomhetsplaner, styringsbrev og strategier
 • Ansatte med innvandrerbakgrunn blir bedt om å bidra med sin (kultur)spesifikke kunnskap i produksjonen av varer og tjenester

Nyansatte-ordninger

 • Fadderordninger som blir individuelt tilrettelagt opplærings- og informasjonsbehov
 • Trainee-programmer der det legges vekt på å få med flerkulturelle talenter
 • Erfarne ansatte med innvandrerbakgrunn bidrar til utforming av nyansatte programmer/opplæring
 • Nyankomne innvandrere får lærlingplass og bedriften ordner byråkratiske hindringer

Arbeidsmiljø

 • Sosiale sammenkomster med matretter fra ulike land
 • Hodeplagg tilpasset uniform
 • Hodeplagg tilpasset hygienekrav
 • Fri på religiøse høytider (jfr arbeidsmiljøloven)
 • Egne bestemmelser i permisjonsreglement og tariffavtale
 • Bønnerom
 • Flerkulturelle arrangementer i bedriften for de ansatte
 • Informasjon på ulike språk spesielt knyttet til HMS
 • Bredt utvalg av mat til møter og sosiale arrangementer
 • Synliggjøring av ansatte med innvandrerbakgrunn i internaviser og interninformasjon
 • Allmøter på flere språk
 • Bruk av tolk på møter

Opplæring

 • Kompetansehevingtiltak blir tilrettelagt personer med svake lese-og skriveferdigheter
 • Arbeidsnorsk på arbeidsplassen der lederes og kollegaers kommunikasjonsvaner og rutiner blir forbedret og tilrettelagt
 • Støtte til å søke om ulike stipend og støtteordninger
 • Nettbaserte norskopplæringskurs
 • Opplæringsmateriell med stor bruk av illustrasjoner
 • Karriereplanlegging og målrettet kursvirksomhet flettes sammen
 • Bedriftsinternt nettverktøy som gir språkstøtte
 • Kulturkurs for alle ansatte
 • Kurs i rasismefri arbeidsplass

Ledelse

 • Egne programmer i bedriften for å lede mangfold og tilpasse vare- og tjenestetilbudet
 • Lederne tar kurs og utdanninger (eksternt) med vekt på flerkulturell kompetanse
 • Håndbok i mangfoldsledelse, intern opplæring i mangfoldsledelse
 • Et bevisst forhold til å ulikebehandle ansatte med innvandrerbakgrunn, slik man ulikebehandler ansatte med norsk bakgrunn. Eksempler er velferdspermisjoner og overføring av ferie
 • Utvelgelse av innvandrerkandidater til interne lederrekrutteringsprogrammer

Bedriftsintern kommunikasjon

 • Tilpasset informasjon og kommunikasjon på flere språk
 • Forenklet informasjon på norsk
 • Mailkommunikasjon på både norsk og engelsk

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no